BV-KOMEX

Adapter BV-KOMEX


Adapter do podłączenia siłownika DA04…, DA08…, DA16…, DA24… oraz DA32… do zaworu KOMEXTHERM

Typ odpowiedniego zaworu: KOMEXTHERM – MIX, DUOMIX
Typ odpowiedniego siłownika: DA04…, DA08…, DA16…, DA24…, DA32…