BV

Adapter BV-BR


Adapter do podłączenia siłownika DA04…, DA08…, DA16…, DA24… oraz DA32… do zaworu BV

Typ odpowiedniego zaworu: LUFBERG BV
Typ odpowiedniego siłownika: DA04…, DA08…, DA16…, DA24…, DA32…