BV-BR-SE

Adapter BV-BR-SE


Adapter do podłączenia siłownika DA10S…, DA15S… do zaworu BV

Typ odpowiedniego zaworu: LUFBERG BV
Typ odpowiedniego siłownika: DA10S…, DA15S…