BV

Adaptér BV-BR


Adaptér pro připojení servopohonu DA04…, DA08…, DA16…, DA24… a DA32… k ventilu BV

Typ vhodného ventilu: LUFBERG BV
Typ vhodného servopohonu: DA04…, DA08…, DA16…, DA24… a DA32…